ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29-30 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 111 ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อประเมิน ตรวจสอบ ทบทวน และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.


*