ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบายเร่งด่วน แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัยปีการศึกษา ๒๕๖๕ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และร่วมกำหนดแนวทางแก้ปัญหาของภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*