ประชุม วางแผนแนวทางและวิธีปฏิบัติ การดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมประชุม วางแผนแนวทางและวิธีปฏิบัติ การดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ โรงเรียนบ้านท่าเรือ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนและจัดทำแบบรายงานการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*