ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานร่วมตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ ว๒๑/ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*