ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ – ๒๖ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและเครื่องจักร มาปรับภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณแนวสายไฟฟ้าภายในโรงเรียน
เพื่อสร้างความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๔​

Leave a comment

Your email address will not be published.


*