ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ รายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ  ๓ รายวิชาและสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการพัฒนาดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๕.๘๐

Leave a comment

Your email address will not be published.


*