ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้านภาษาไทย (Thai Language) คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้านร้อยละ 89.17 อยู่ในกลุ่มคุณภาพ ดีมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าทุกสังกัด ทุกระดับ : ที่มา แบบรายงานผลการประเมินของโรงเรียน (School 01)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*