ผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพและชุดการเรียนรู้สำหรับที่บ้าน สัปดาห์ที่ ๑

วันที่ ๒๘ และ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นัดหมายผู้ปกครอง รับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ หนังสือเรียน และชุดการเรียนรู้สำหรับเรียนที่บ้าน  (On Hand) สัปดาห์ที่ ๑ ของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพบปะครูประจำชั้น เข้าร่วมกลุ่ม Line ชั้นเรียน รับฟังแนวทางการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียรู้คู่ความปลอดภัย

Leave a comment

Your email address will not be published.


*