ผู้ปกครองและนักเรียนรับชุดการเรียนรู้ เงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ในช่วงเปิดเรียนรูปแบบเรียนที่บ้าน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นัดหมายผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) และชุดการเรียนรู้สำหรับเรียนที่บ้าน  (On Hand) ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามบริบทพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  และพบปะครูประจำชั้นรับฟังแนวทางการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้คู่ความปลอดภัย ในการดำเนินการผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด ณ อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*