ผู้ปกครองและนักเรียน รับชุดการเรียนรู้ เงินค่าอาหารกลางวัน อาหารเสิรม (นม) ในช่วงเปิดเรียนรูปแบบเรียนที่บ้าน

              วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการนัดหมายผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวันเดือนสิงหาคม อาหารเสริม (นม) และชุดการเรียนรู้รูปแบบเรียนที่บ้าน (On Hand) ตามนโยบายจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพบปะครูประจำชั้นเพื่อรับฟังแนวทางการเรียนรู้ช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้คู่ปลอดภัย การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้ปกครองให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*