ผู้ปกครองและนักเรียน รับ – ส่งชุดการเรียนรู้เงินค่าอาหารกลางวันอาหารเสิรม (นม) และเงินปัจจัยพื้นฐาน

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการนัดหมายผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวันเดือนกันยายน อาหารเสริม(นม) และรับ – ส่งชุดการเรียนรู้รูปแบบเรียนที่บ้าน ตามนโยบายจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพบปะครูประจำชั้นเพื่อรับฟังรูปแบบ การวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  พร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าครองชีพให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค จำนวน ๒ ทุน การดำเนินการในครั้งนี้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*