ผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นัดหมายผู้ปกครอง รับเงินค่าอาหารกลางวัน ในช่วงการจัดการเรียนรู้รูปแบบเรียนที่บ้าน ระหว่างวันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามแนวทางการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการดำเนินการผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) อย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*