พัฒนาทักษะพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๙ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีความพร้อมกับการเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบ On–Site โดยปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา (๖ หลัก ๖ เสริม ๗ เข้ม) ณ ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*