พิธีทำบุญครบรอบ ๑๑๓ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีทำบุญครบรอบ ๑๑๓ ปี วันเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ณ วัดท่าเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม สำหรับประวัติโรงเรียนบ้านท่าเรือ เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดท่าเรือ” เริ่มเปิดสอนครั้งแรก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๕๒ โดยอาศัยโรงธรรมศาลาของวัดท่าเรือ เป็นสถานที่เรียน ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ราษฎรในตำบลท่าเรือจัดหาทุนสร้างโรงเรียนในที่ดินราชพัสดุ โดยสร้างอาคารเรียน แบบ ป๑ เป็นเงิน ๒๕,๘๖๐ บาท ทางราชการสมทบ ๔๐,๕๐๐ บาท เปิดอาคารเรียนเมื่อ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๙๙ และทำพิธีเปิดป้ายชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านท่าเรือ” ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๙

Leave a comment

Your email address will not be published.


*