พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

        วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย การปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ การมุทิตาจิตต่อครูผู้สอนเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา สานสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูกับนักเรียนสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานความรับผิดชอบและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*