พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมประกอบด้วย การปัจฉิมนิเทศ มอบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ การมุทิตาจิตต่อครูผู้สอน เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา สานสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูกับนักเรียน สร้างความตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานความรับผิดชอบและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม 111 ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*