พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

            วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสานสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครูกับนักเรียนและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การปัจฉิมนิเทศ มอบเกียรติบัตร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุดระดับสถานศึกษาและสูงกว่าระดับประเทศ และสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองบนพื้นฐานความรับผิดชอบและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*