พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติงานวันเกียรติยศเราสร้างเองได้

               วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดงาน “วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นของแต่ละกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านท่าเรือ กลุ่มเครือข่ายศรีสุนทร มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ระดับก่อนประถมศึกษา(ปฐมวัย) และ นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณห้องประชุมธรรมรินทร์ โรงแรมเคปพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*