พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ TSQM-A

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด และ นางสาวณัฐฐาภรณ์  คชกาญจน์ ครูกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ TSQM-A เพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดมาออกแบบและทำแผนกลยุทธ์เป็นกลไกการขับเคลื่อนของจังหวัดให้สอดรับระบบการศึกษาหรือการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนทุกคนในพื้นที่เกิดกระบวนการศึกษาต้นทุนการทำงานระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและร่วมออกแบบการขับเคลื่อนงานพัฒนาการศึกษาของพื้นที่/จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (ป่าตอง)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*