พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการใช้ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Q-info)

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ให้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาขับเคลื่อนการใช้ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Q-info) ตามแนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*