พิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศพระราชทานและพิธีเฉลิมฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศพระราชทานและพิธีเฉลิมฉลองรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนบ้านท่าเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัด ๕๔ ประการ ขับเคลื่อนภายใต้กรอบแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ด้วยนวัตกรรมโครงงาน “เด็กท่าเรือ เป็นคนต่งห่อ” นำหลักพุทธธรรมบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และกิจวัตรประจำวัน ปลูกฝังการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น สู่การปฏิบัติเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Smart Kids+ต่งห่อ) ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*