พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าว บทสวดบูชาบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตนและนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*