พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ และให้นักเรียนตระหนักในความสำคัญของวันไหว้ครู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา พระราชสิริมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๗ แก่นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*