มอบทุนปัจจัยพื้นฐานเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

   วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมมอบทุนการศึกษาบัญชีจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท

Leave a comment

Your email address will not be published.


*