มอบทุนยังชีพให้กับนักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาค

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและ
คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบทุนยังชีพให้กับนักเรียนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ๑  – ๖ ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักเรียนทุนเสมอภาค ได้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท              รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท ณ อาคารปรียาธร โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*