มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 วันที่ ๑๒ และ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มที่ ๑ คุณครูและบุคลากร จำนวน ๖๔ คน ผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และขอความอนุเคราะห์ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมงานโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อโควิด-19 ปลอดโรคและปลอดภัย เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหารและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*