รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

   วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวทิพวรรณ วิจิตรวงศ์ และ นายปัณณธร ละม้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าเยี่ยมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  เพื่อให้คำเแนะนำ ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูทั้ง ๘ กิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมสืบเสาะ ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูศนาการณ์ นาวีว่อง ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*