รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางมาลา ถิรสัตยวงศ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดภูเก็ต ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนเรียนรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรวมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ และนางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊ ครูผู้ดำเนินงานโรงเรียนเรียนรวม ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*