รับการนิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (RT NT และ O-NET)

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้านิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.๖ การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นป.๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.๑ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวจิราภรณ์ อินทยอด คุณครูหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแนวดำเนินการ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*