รับการนิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (RT NT และ O-NET)

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นำโดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับและรับการนิเทศ ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (RT NT และ O-NET) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากคณะกรรมการดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นำโดยนางอำไพวิทย์ จุงพิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรทัย ไชยแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งรับฟังความต้องการความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*