รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำสถานศึกษาตามบริบทพื้นที่ ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลประกอบการนิเทศ จำนวน ๙ ประเด็น ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*