รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเรียนรวม

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวกัณฑมณี แก้วลำ และนางสาวหัสยา ดารารักษ์ คณะนิเทศจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต เข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเรียนรวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและนางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊ คุณครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานในครั้งนี้ ในการนิเทศในครั้งนี้พบว่าการจัดการเรียนการสอนเรียนรวมทางโรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างดี ณ อาคาร ๑ (ปรียาธร) โรงเรียนบ้านท่าเรือ  

Leave a comment

Your email address will not be published.


*