รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการจัดการเรียนการสอน เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อรับความช่วยเหลือและคำแนะนำการปฏิบัติงานตามบริบทพื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*