รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นำโดย ดร.อำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อติดตามผลให้คำแนะนำการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี  มีความสุข” ด้านอาคารสถานที่ สุขาดีมีความสุขและบรรยากาศในการเรียนรู้  อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้บริหาร คณะครูในการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*