รับการนิเทศ ติดตาม วัน kick off เปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียน

      วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  นางอำไพวิทย์ จุ่งพิวัฒน์ นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต และนางสาวณัฐริตา ปรางค์ศรีอรุณ นักจิตวิทยาฯ สพป.ภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม วัน kick off เปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการเตีรยมความพร้อมการเปิดเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*