รับการประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นายไพศาล ไชยราบ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผอ.รร.อนุบาลภูเก็ต นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ภูเก็ต และนางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) และคณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*