รับการสนับสนุนชุดกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ท่าเรือเกมส์ ครั้งที่ ๑๘”

       วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทร และคณะ ให้การสนับสนุนชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการวางแผนการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*