รับมอบชุดตรวจ ATK แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณ ภญ.อารยา กิ่งแก้ว และคณะชมรมเภสัชกรชุมชน จังหวัดภูเก็ต เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง จำนวน ๒๕๐ ชุด ประสานงานโดย คุณขวัญณพัทสร ชาญทะเล เพื่อสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ภายในสถานศึกษา รูปแบบการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Leave a comment

Your email address will not be published.


*