รับมอบวัสดุ ครุภัณฑ์และทุนการศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับมอบวัสดุ ครุภัณฑ์และทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความปลอดภัย มีความพร้อมเพียงพอต่อการใช้งาน โดยความอนุเคราะห์จาก คุณวีรนันท์ ศรัณยวัฒน์สิน และคณะทายาทธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ติดต่อประสานงานโดย นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*