รับมอบสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศจากมูลนิธิ Bangkok Nursing Home Association

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้เข้าร่วมในพิธีรับมอบอุปกรณ์เทคโนโลยี(แท็บเล็ต) จากมูลนิธิ Bangkok Nursing Home Association โดยโรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน ๑๐ เครื่อง เพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษา ณ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*