รับมอบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานระดับภาคโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา (IFTE) และโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุม “รวมพลังสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา ๖ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจและรับมอบเกียรติบัตรดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานระดับภาค โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา (IFTE) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ ด้านการจัดประสบการณ์ ณ โรงแรมบูกิตตาโฮเทล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*