รับมอบเกียรติบัตร การคัดเลือกนวัตกรรมและรูปแบบแนวทางที่เป็นเลิศ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน การคัดเลือกนวัตกรรม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการนิเทศติดตามประเมินผล ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับจังหวัด และ การประกวดกิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบแนวทางที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดภูเก็ต รับมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล มอบโดย นางสาวพัชรี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*