รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 ของนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จำนวน ๓๒ คน คะแนนประเมินผลการอ่าน
 ด้านการอ่านออกเสียงร้อยละ ๖๙.๑๒  ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ ๖๙.๑๒  รวม ๒ ด้าน เฉลี่ยร้อยละ ๖๙.๑๒  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*