ร่วมนิทรรศการวิชาการ “งานหลาดนัดประชันสื่อ” และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน ในโอกาสได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท” AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศวรรษที่ ๒๑ นิทรรศการวิชาการ “งานหลาดนัดประชันสื่อ” และร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภัทรวรรณ จันทร์แจ่มศรี และ นางสาวจิราภรณ์  อินทยอด นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกสอน ในโอกาสได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี ดร.วิภา  สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัล ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*