ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต การพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน Project Approach โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรักแรกพบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*