ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.) ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอถลาง ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมี นายสุวทิย์ สุรยะวงศ์ นายอำเภอถลาง ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ภูเก็ต และนายสถาพร วาจาสัตย์ สาธารณสุขอำเภอถลาง และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตอำเภอถลาง ร่วมลงลายมือชื่อไว้เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และพันธสัญญาร่วมกัน

ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อปท.)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*