ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

       วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย ข้าราชการครู ลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา และสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*