วันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๕ (World soil day ๒๐๒๒) ภายใต้หัวข้อ “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน ; Soils, where food begins”

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมพิธีเปิดงาน วันดินโลกจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๕ (World soil day ๒๐๒๒) ภายใต้หัวข้อ “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน ; Soils, where food begins” โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯแสดงพระอัจฉริยภาพ ด้านการพัฒนาที่ดินและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ ๙ การสร้างตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัย ๔ ของมนุษย์ โดยเฉพาะอาหารและยา ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สู่เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*