วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านท่าเรือได้ส่งสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ผู้​ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด ด้วยความรักและความปรารถนาดีจากผู้บริหาร ครูและบุคลากร​ทาง​การศึกษา​โรงเรียน​บ้าน​ท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*