วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการจัดกิจกรรมเฉพาะ มอบทุนการศึกษามอบของขวัญ เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนส่งเสริมให้รู้จักหน้าที่ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ในการนี้โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*